İMAR ve RUHSAT

                      İMAR ve RUHSAT

 

4562 sayılı OSB kanununun ve uygulama yönetmeliğinin öngördüğü hükümler doğrultusunda OSB’ de yer alan işletmelerin ruhsat ve izinlendirilmesi denetim ve kontrolüne ilişkin olarak OSB uygulama yönetmeliğinin dördüncü bölüm ”imar ve parselasyon planı, ruhsat ve izinler” başlıklı maddelerinden İmar Müdürlüğünün görev tanımlarını belirleyen 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46. maddelerinde geçen iş ve işlemler yapılmakta olup,  Bölge Müdürlüğüne yapı ruhsat başvurusunda bulunan tahsis sahibi katılımcıların ruhsat talepleri değerlendirilerek yapı ruhsatı verilir. Daha sonra yapının tamamlanması sonucu yapının biten kısmına gerekli ilişik kesme işlemleri yapıldıktan sonra yapı kullanma izin belgesi düzenlenir.
Bölgede yer alan işletmelerin üretim faaliyetini belgeleyen çalışma izni alımı konusunda da yapılan başvurular değerlendirilerek üretim konusuna göre bu işletmelere Bölge Müdürlüğünce İş Yeri Açma ve Çalışma İzni (GSM ruhsatı) düzenlenir.